Tom Yoms ‘s Amia Lyrics

34

Coucou amiam  ooh, amiam  ooh  A munja mba, Coucou amiam  ooh  Mba na bola maléya aah, amiam  ooh  Wa pons ô nde mbamba aah, amiam  ooh  Wa sô ka épémbéya aah ohh ami amiam ooh

Coucou amiam  ooh, amiam  ooh  A munja mba, Coucou amiam  ooh  Mba na bola maléya aah, amiam  ooh  Wa pons ô nde mbamba aah, amiam  ooh  Wa sô ka épémbéya aah ohh ami amiam ooh

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè  Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè  Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh O duala lèsè oh ami ya mô na misô éé Huuum 

Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)   Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)   Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami) 

Itambu a timbi buka lama aah  Hum amia, amiam ooh wa wé sô mô wé jènè éé Na tambu a timbi sô o buka lama aah  Hum amia oa wèn sô mô na misô éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè  Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè  Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

Nde lôkô sô tô nyolo ami iih  Longè lé pôn ndutu bwambi  Bato ba mèndè yôyè oa aah  Na ngéa nyé pôn ndutu  Son’a muna ka oa 

Nde lôkô sô tô nyolo ami iih  Longè lé pôn ndutu bwambi  Bato ba mèndè yôyè oa aah  Na ngéa nyé pôn ndutu  Son’a muna ka oa, oa lowa mba éé, son’a muna ayé 

Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)   Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)  

A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)   A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)   A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)   A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)  


Tom Yoms ‘s Amia Lyrics.For More Article Visit Anxiousfrogs

Comments are closed.